Regulamin sklepu


REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 25 MAJA 2018 ROKU:

Arkus.sklep.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie arkus.sklep.pl, prowadzony przez ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063213, NIP: 758-10-02-865, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym salon@arkus.sklep.pl, bądź telefonicznie pod numerem 604-629-173.

1. ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową dostępną w domenie arkus.sklep.pl.

2. Klienci mają możliwość korzystania ze sklepu arkus.sklep.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w arkus.sklep.pl (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na arkus.sklep.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w arkus.sklep.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca potwierdzenie rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna, której przedmiotem są usługi świadczone przez ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w arkus.sklep.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z arkus.sklep.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w arkus.sklep.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych arkus.sklep.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna w Ostrołęce, przy ul. T. Zawadzkiego „Zośki” 8. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w arkus.sklep.pl w zakładce Wysyłka.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna dotycząca zakupu danego produktu w arkus.sklep.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w arkus.sklep.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest w siedziba ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna w Ostrołęce, przy ul. T. Zawadzkiego „Zośki” 8.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach arkus.sklep.pl, ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w esportowiec.com.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
Możliwe są następujące formy płatności:

• Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie sklepu przy odbiorze osobistym w siedzibie spółki ARKUS. W wybranych przypadkach ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

• Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

• Raty Santander Consumer Bank S.A. - usługa za pośrednictwem Santander Consumer Bank S.A.

• Raty Credit Agricole Bank Polska S.A. - usługa za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.

Raty 0% dotyczą tylko produktów nieprzecenionych. Wszelkie promocje nie łączą się z ratami 0%.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w arkus.sklep.pl, ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku odbioru osobistego o możliwości odebrania zamówionego produktu ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna informuje drogą elektroniczną, bądź telefonicznie. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odłożona do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

14. ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą poczty e-mail salon@arkus.sklep.pl, lub w formie pisemnej na adres ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna podany w górnej części Regulaminu, na koszt ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna, po wcześniejszym poinformowaniu, np. telefonicznym.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna albo ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w arkus.sklep.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres salon@arkus.sklep.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna dokonanych przez Klienta, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do siedziby ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka na swój koszt.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu arkus.sklep.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu arkus.sklep.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

a) Sklep może odmówić sprzedaży towaru, jeśli opis towaru, informacja o dostępności towaru, cena lub stawki podatku VAT zawierają błędy.
b) Zdjęcia produktów nie są elementem opisu technicznego i nie mogą być podstawą do reklamacji z tytułu niezgodności parametrów technicznych.
c) Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane opisy techniczne były zgodne z rzeczywistymi, ale np. ze względu na zmiany parametrów dokonywane przez producenta mogą się pojawić rozbieżności za które sklep nie bierze odpowiedzialności. Należy sprawdzać parametry techniczne na stronach internetowych producenta lub skontaktować się ze sklepem w celu uzyskania informacji.
d) Niniejszy cennik sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem umowy. Klient akceptuje warunki w momencie potwierdzenia zamówienia.

21. Podane przez Klientów dane osobowe ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w arkus.sklep.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji. Adres e-mail będzie przetwarzany przez ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna oraz Grupę Allegro Sp. z o.o. i Axel Springier Polska w celu przekazania ankiety dla portali opiniotwórczych Ceneo.pl oraz Opineo.pl, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o sklepie arkus.sklep.pl.

22. ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach arkus.sklep.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w arkus.sklep.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Klient przy pierwszym logowaniu w arkus.sklep.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna.

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka w ramach arkus.sklep.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka prywatności Sklepu Internetowego arkus.sklep.pl

I. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu.

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego arkus.sklep.pl są przetwarzane przez ARKUS Stanisław Białczak, Marek Grzyb spółka jawna z siedzibą w Ostrołęce (07-410), ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063213, NIP: 7581002865, REGON 550400363 (dalej: „Spółka”), która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:
1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień;
2. w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego arkus.sklep.pl;
3. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym arkus.sklep.pl. Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Twoje konto”). Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: salon@arkus.sklep.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym arkus.sklep.pl.

II. Zasady bezpieczeństwa.

Spółka zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
3. adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
4. dokładne i aktualne,
5. nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
6. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
7. bezpiecznie przechowywane,
8. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:
1. ustanowieniu loginu i hasła do Twojego Konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
2. wylogowaniu się ze strony arkus.sklep.pl po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu wiadomości na forum itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony arkus.sklep.pl. Wylogowanie ze strony arkus.sklep.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;
3. zachowaniu loginu i hasła do Konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
4. korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
5. korzystaniu ze strony i Sklepu Internetowego arkus.sklep.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;
6. jeśli jednak korzystasz ze strony lub Sklepu Internetowego arkus.sklep.pl za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.

III. Informacje techniczne – pliki cookie.

Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego arkus.sklep.pl na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego arkus.sklep.pl tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego arkus.sklep.pl, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.
Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
W trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego arkus.sklep.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego arkus.sklep.pl, opuszczenia Sklepu Internetowego arkus.sklep.pl lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?
1. Pliki niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego arkus.sklep.pl, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;
2. Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
3. Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;
4. Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;
5. Pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.
Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

IV. Pozostałe informacje techniczne.

Korzystamy również z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) składasz zamówienie. Jeżeli sprzedaż danego produktu w Twojej lokalizacji jest zabroniona (dotyczy to w szczególności plików mp3 i ebooków), nie będziesz mógł złożyć zamówienia na ten produkt, o czym zostaniesz powiadomiony specjalnym komunikatem.

Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym połączenia szyfrujące. Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Postanowienia końcowe.
W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej http://www.arkus.sklep.pl/conditions.html.ZAŁĄCZNIK nr 2
Firma ARKUS współpracuje z producentem rowerów KROSS w zakresie sprzedaży rowerów poprzez system Kross e-commerce. Rowery zakupione poprzez usługę Kross e-commerce są w 100% przygotowane do użytkowania.

Firma - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 12. a 13. miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdych trzech latach użytkowania roweru dla utrzymania Dożywotniej Gwarancji na ramę.

Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu roweru oraz prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień klienta wynikających z rękojmi.

Koszty przeglądu zależą od modelu roweru i są podane poniżej:
Cena I przeglądu po miesiącu od daty zakupu:
- Dziecięce i młodzieżowe - 40 zł
- Rowery górskie, szosowe, turystyczne, urban, miejskie - 55 zł
- Enduro, Race Pro, Elektryczne MTB i Dirt - 80 zł
Cena II przeglądu po roku od daty zakupu:
- Dziecięce i młodzieżowe - 75 zł
- Rowery górskie, szosowe, turystyczne, urban, miejskie - 120 zł
- Enduro, Race Pro, Elektryczne MTB i Dirt - 150 złZAŁĄCZNIK nr 3
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Klient może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to uczyni, Sklep zwróci Klientowi całość otrzymanych od Klienta płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, należy poinformować Sklep o swojej decyzji. Można skorzystać z OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ.

Przesyłkę wraz z oświadczeniem i dowodem zakupu należy wysłać na adres:
ARKUS s.j.
ul. T. Zawadzkiego „Zośki” 8
07-410 Ostrołęka

KOSZTY PRZESYŁKI ZWRACANEGO TOWARU PONOSI KLIENT.


UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
Na towar zakupiony w naszym sklepie Kupujący otrzymuje gwarancję sklepu lub/i producenta. Okres gwarancji uzależniony jest od producenta danego towaru.
 
Wróć